פורום אדריכלות בהנהלת האדריכלית רקפת קידר
פורום עיצוב פנים בניהול מעצבת הפנים טלי כהן ליעד
פורום מטבחים בהנהלת בלורן
פורום צביעת הבית בהנהלת בנג'מין מור
פורום דלתות בהנהלת דלתות פנדור

נבחרי השנה 2016 של בניין ודיור בחסות Fervital: תקנון

 

 1. כללי 

שם התחרות - "נבחרי השנה של אתר בניין ודיור 2016" (להלן "התחרות")
תקופת התחרות - 15.1.16-28.2.16 (להלן "התקופה")
עורכת התחרות - מערכת אתר בניין ודיור (להלן "עורכת התחרות")
 
1.1 פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד 
 
1.2 עורכת התחרות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות לנוחיות המשתתפים 
 
1.3 התחרות וכל שלב בה, יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את התחרות, כולה או כל שלב ממנה, בכל עת אחרת 
 
1.4 ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי בניין ודיור ובני משפחותיהם 
 
1.5 בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון בטופס ההצבעה
 
2. הגדרות 
האתר : אתר בניין ודיור (www.bvd.co.il).
 
משתתף חוקי - משתתף חוקי בכל תחרות הינו מי שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף הצבעתו ושפרטיו והצבעתו נקלטו אצל עורכת התחרות במלואם. קבלת ומימוש הפרס מותנים בהצגת תעודה מזהה של הזוכה ואימות פרטיו 
 
התחרות - גולשי האתר יוזמנו לבחור את הבתים והפרויקטים של השנה בכל קטגוריה מתוך רשימה של שש קטגוריות נבחרות שיוצגו באתר ואשר נבחרו על ידי צוות מומחים מטעם מערכת בניין ודיור. מבין כל המשתתפים החוקיים בתחרות זו יחולקו פרסים כמפורט להלן בסעיף 4.
 
 
3. תיאור התחרות
3.1 מערכת אתר "בניין ודיור", מציגה את פרויקט נבחרי השנה של אתר בניין ודיור לשנת 2016 במסגרתו יוזמנו גולשי האתר להצביע ולבחור, לפי התרשמותם האישית, את המועמדים הטובים ביותר בכל קטגוריה. בכל קטגוריה יוכרזו הפרויקטים המובילים בבחירת הקהל ובבחירת המערכת.
 
3.2 כל גולש שיבחר להשתתף בתחרות על-פי כלליה המפורטים בתקנון זה, יהיה רשאי לבחור בין אחד לחמישה מועמדים מועדפים עליו ובכך להשפיע על תוצאות בחירת הקהל. תוצאות ההצבעות ישוקללו על ידי מערכת האתר וזהות המועמדים הנבחרים יפורסמו באתר 
 
3.3 ההשתתפות וההצבעה כאמור בתחרות תזכה את הגולשים בזכות ליטול חלק בתחרות נושאת פרסים, בכפוף לתנאים וכמפורט בתקנון זה 
 
4. זכייה ופרסים 
מבין כל המשתתפים בתחרות, אשר יעמדו בכל הוראות תקנון זה, יחולקו לאחר סיום תקופת התחרות הפרסים הבאים: 
 
- יוענק למשתתף ה- 100 בתחרות:  ארוחה זוגית במסעדת "סילו" בחולון. השובר יישלח לזוכה בדואר רשום או שיועבר באיסוף ממשרדי אתר בניין ודיור והשימוש בו מותנה במגבלות המופיעות לצדו.
- יוענק למשתתף ה- 250 בתחרות: שובר זוגי לספא וארוחת בוקר מתנת "מלון קוקו" בתל אביב. השובר יישלח לזוכה בדואר רשום או שיועבר באיסוף ממשרדי אתר בניין ודיור והשימוש בו מותנה במגבלות המופיעות לצדו.
- יוענק למשתתף ה- 500 בתחרות: שובר בסך 1000 שקלים למימוש בחנות B.teen ברמת השרון, מתנת "ביתילי". השובר יישלח לזוכה בדואר רשום או שיועבר באיסוף ממשרדי אתר בניין ודיור והשימוש בו מותנה במגבלות המופיעות לצדו.
- יוענק למשתתף ה- 750 בתחרות:  שובר בסך 1500 לרכישת מוצרי יוקרה לאמבט ולמטבח מתנת "SH DESIGN". השובר יישלח לזוכה בדואר רשום או שיועבר באיסוף ממשרדי אתר בניין ודיור והשימוש בו מותנה במגבלות המופיעות לצדו.
 - יוענק למשתתף ה- 1000 בתחרות: חופשה זוגית במלון ישרוטל ים סוף אילת, מתנת "וואלה טורס". השובר יישלח לזוכה בדואר רשום או שיועבר באיסוף ממשרדי אתר בניין ודיור והשימוש בו מותנה במגבלות המופיעות לצדו.
 
4.1 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להמיר את הפרסים בפרסים אחרים שווי ערך במהלך תקופת התחרות ולאחריה 
 
4.2 הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם, והיא תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיזינו באתר פרטי הרישום לתחרות. זוכה שלא יפנה לעורכת התחרות תוך 30 יום מהמועד שנשלחה אליו ההודעה הנ"ל על זכייתו, או תוך 30 יום מהמועד בו פורסמו שמות הזוכים בתחרות באתר, לפי המאוחר, יחשב כזוכה שלא אותר, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של עורכת התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך מועד זה, או לנקוט בדרכי איתור נוספות, או להעביר את הפרס למשתתף אחר.
 
4.3 שמות הזוכים יפורסמו בפלטפורמות השונות של קבוצת בניין ודיור: עמודי התחרות, אתר בניין ודיור, מגזין בניין ודיור, ניוזלטר בניין ודיור, עמוד הפייסבוק, עמוד הטוויטר ועמוד האינסטגרם בהתאם להחלטת עורכת התחרות
 
4.4 זוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס עם קיומם של התנאים המצטברים הבאים: 
 
4.4.1 הוא משתתף חוקי, כהגדרתו לעיל בתקנון זה, אשר פרטיו האישיים והצבעתו נקלטו במערכת עורכת התחרות באופן מלא ותקין 
 
4.4.2 התאמת שמו המלא כפי שמופיע בתעודה מזהה, לשם המלא שמסר ברישום התחרות
 
4.4.3 הזוכה אינו מי שהשתתפות בתחרות אסורה עליו עפ"י תקנון זה ואשר יחתום על הצהרה כזו 
 
4.4.4 אין מניעה עפ"י כל דין למסור לדורש הפרס את הפרס 
 
4.4.5 הסכמה מצדו לפרסום שמו, כתובתו ותמונתו באתר, או בכל כלי תקשורת אחר בכפוף לשיקול דעתה של עורכת התחרות
 
4.4.6 על הזוכה יהיה להגיע למשרדי עורכת התחרות על מנת לקבל את הפרס, ככל שלא יהיו ניתנים למימוש בדרך אחרת כפי שיודע לזוכים. הפרסים ימסרו לזוכים בשעות העבודה המקובלות (16:00- 9:00). זוכה שלא יממש את זכייתו תוך 30 יום מהמועד בו נשלחה לו הודעה על זכייתו בדואר אלקטרוני, או תוך 30 יום מהמועד בו פורסמו שמות הזוכים באתר, לפי המאוחר, תפקע זכותו לקבלת הפרס 
 
4.4.7 על אף האמור, זוכה שיבקש לממש את זכייתו מבלי להגיע למשרדי עורכת התחרות, יהיה רשאי לעשות כן, אם עורכת ההגרלה תאשר זאת מראש ובמידה והדבר אפשרי לפי זהות הפרס. במקרה כזה, הפרס יישלח אל הזוכה בדואר רשום לכתובת שתימסר על ידו. לזוכה שיבחר בדרך זאת לקבלת הפרס לא תהייה כל טענה ו/או דרישה לעורכת התחרות עקב אי קבלת הפרס מחמת אי הגעה או אבדן של הזכייה, מכל סיבה שהיא, ולרבות מחמת טעות או תקלה מצידה של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה 
 
4.5 הפרסים הינם פרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה 
 
4.6 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת הפרסים 
 
4.7 במידה וקטין יזכה בפרס כלשהו, הפרס יוענק לו באמצעות הוריו/ אפוטרופוסו 
 
5. תנאים נוספים 
5. תוצאות התחרות וכן ההצבעות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור 
 
5.1 עורכת התחרות רשאית לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכת התחרות רשאית לבטל או להפסיק תחרות זו, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתם 
 
5.2 עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבל פרס כלשהו 
 
5.3 למשתתפים בתחרות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי עורכת התחרות בשל פקיעת זכותם לפרס/ים כלשהם, עקב אי מימוש אפשרות זכייתם במועד הקבוע לכך בתקנון זה 
 
5.4 מובהר כי עורכת התחרות אינה אחראית לטיבם ו/או מימושם של הפרסים בתחרות, וכי בעניינים אלו על הזוכה לפנות ישירות לספק הרלוונטי 
 
5.5 עורכת התחרות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בתחרות, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת התחרות עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור 
 
5.6 עורכת התחרות רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת 
 
5.7 הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים
 
ט.ל.ח