פורום אדריכלות בהנהלת האדריכלית רקפת קידר
פורום עיצוב פנים בניהול מעצבת הפנים טלי כהן ליעד
פורום מטבחים בהנהלת בלורן
פורום צביעת הבית בהנהלת בנג'מין מור
פורום דלתות בהנהלת דלתות פנדור

נבחרי השנה 2018 של בניין ודיור: תקנון

 

 

להצבעה לכל הפרויקטים המשתתפים בנבחרי השנה של בניין ודיור 

 

  1. כללי 

 
שם התחרות - "נבחרי השנה של אתר בניין ודיור 2018" (להלן "התחרות")
תקופת התחרות - 12.12.2018-30.1.2109 (להלן "התקופה")
עורכת התחרות - מערכת אתר בניין ודיור (להלן "עורכת התחרות")
 
1.1 פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד 
 
1.2 עורכת התחרות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות לנוחיות המשתתפים 
 
1.3 התחרות וכל שלב בה, יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את התחרות, כולה או כל שלב ממנה, בכל עת אחרת 
 
1.4 ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי בניין ודיור ובני משפחותיהם 
 
1.5 בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון בטופס ההצבעה
 
2. הגדרות 
האתר : אתר בניין ודיור (www.bvd.co.il).
 
משתתף חוקי - משתתף חוקי בכל תחרות הינו מי שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף הצבעתו ושפרטיו והצבעתו נקלטו אצל עורכת התחרות במלואם.  
התחרות - גולשי האתר יוזמנו לבחור את הבתים והפרויקטים של השנה בכל קטגוריה מתוך רשימה של 4 קטגוריות נבחרות שיוצגו באתר ואשר נבחרו על ידי צוות מומחים מטעם מערכת בניין ודיור. 
 
 
3. תיאור התחרות
3.1 מערכת אתר "בניין ודיור", מציגה את פרויקט נבחרי השנה של אתר בניין ודיור לשנת 2018 במסגרתו יוזמנו גולשי האתר להצביע ולבחור, לפי התרשמותם האישית, את המועמדים הטובים ביותר בכל קטגוריה. בכל קטגוריה יוכרזו הפרויקטים המובילים בבחירת הקהל ובבחירת המערכת.
 
3.2 כל גולש שיבחר להשתתף בתחרות על-פי כלליה המפורטים בתקנון זה, יהיה רשאי לבחור בין אחד לשישה מועמדים מועדפים עליו ובכך להשפיע על תוצאות בחירת הקהל. תוצאות ההצבעות ישוקללו על ידי מערכת האתר וזהות המועמדים הנבחרים יפורסמו באתר 
 
4. תנאים נוספים 
4.1. תוצאות התחרות וכן ההצבעות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור 
 
4.2 עורכת התחרות רשאית לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכת התחרות רשאית לבטל או להפסיק תחרות זו, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתם 
  
4.3 עורכת התחרות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בתחרות, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת התחרות עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור 
 
4.4 עורכת התחרות רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת 
 
4.5 הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים
 
ט.ל.ח