תקנון תחרות " הבתים היפים בישראל 2023"

1.מבוא

1.1 תקנון זה הינו תקנון ההצבעות של הפעילות "הבתים היפים בישראל 2023" של אתר "בניין ודיור" (להלן: "הפעילות)
1.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות
1.4 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

2. הסבר כללי על הפעילות
2.1 אתר "בניין ודיור" בוחרים את הבית היפה ביותר, מתוך כלל הבתים שפורסמו באתר "בניין ודיור" עד למועד תחילת התחרות בשנת 2023.
2.2 מערכת "בניין ודיור" בחרה את המועמדים הסופיים, שעלו לגמר התחרות "הבתים היפים בישראל 2023" בהתאם לקריטריונים מקצועיים קפדניים.
2.3 בשלב הגמר, מוזמנים המשתתפים להצביע ולבחור את הדירות שלדעתם צריכות להיבחר. הפרויקטים הנבחרים יחולקו לארבע קטגוריות: בתים בתקציב של עד 1,000,000 ש"ח, בתים בתקציב של מעל 1,000,000 ש"ח, בתים בתקציב של מעל 2,000,000 ש"ח ובתים בתקציב של מעל 3,000,000 ש"ח. הזוכים יתמודדו על זכייה כנבחרי המערכת וזכייה בבחירת הגולשים, שיקבעו בהתאם להצבעת הגולשים באתר "בניין ודיור".
2.4 ההצבעות יחלו בתאריך 06/08/2023 בשעה 12:00 ויסתיימו בתאריך 27/08/2023 בשעה 12:00.
2.5 כל הצבעות המשתתפים יתבצעו במתחם הייעודי באתר "בניין ודיור" אשר מוקדש לפעילות. במקרה של תקלה קריטית במערכת ההצבעות, ההכרעה על זהות הזוכים תתבצע לפי ניקוד מערכת "בניין ודיור" בלבד. ההצבעה ללא תשלום (למעט תשלום עבור שירותים סלולריים ו/או גלישה סלולרית בהתאם לחיובי המפעילה הסלולרית של המשתמש)
2.6 ההצבעה תושלם בבחירה אחת בכל קטגוריה ובמילוי פרטים אישיים – בלי השלמת פרטים אישיים לא תכנס ההצבעה למניין הקולות.
2.7 על כל ההצבעות בפעילות יחולו הוראות תקנון זה.
2.8 כל זכויות הקניין הרוחני לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, תכנים של הפעילות, עיצובים, קבצי וידאו, קבצי טקסט וכל חומר אחר הם רכושם הבלעדי של מערכת אתר "בניין ודיור" ומוגנים בחוק זכויות יוצרים.

3.ההשתתפות בהצבעות ומהלך ההצבעה:
3.1 לצורך ההשתתפות בהצבעה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים.
3.2 הזמנה להשתתפות בהצבעה ל"הבתים היפים בישראל 2023" תופיע בעמוד הבית של אתר "בניין ודיור" לאורך כל ימי הפעילות.
3.3 ההצבעה לתחרות "הבתים היפים בישראל 2023" של אתר "בניין ודיור" תחל בתאריך 06/08/2023 בשעה 12:00 ותסתיים בתאריך 27/08/2023 בשעה 12:00
3.4 ההצבעה לכל הקטגוריות מתנהלת בעמוד אחד ותושלם רק עם מילוי הבחירה בכל אחת מן הקטגוריות המוצעות.
3.5 כל משתתף בהצבעה יוכל להצביע פעם אחת בלבד. באפשרות המשתתף לשנות את הצבעתו כל עוד לא סיים את הצבעתו בקטגוריות המוצעות ולא שלח את הטופס ההצבעה. לאחר שליחת הטופס, לא תתכן שינוי של ההצבעה.
3.6 בין המשתתפים בהצבעה יוגרלו פרסים, מתנת קבוצת "בניין ודיור". תקנון ההגרלה ותנאי ההשתתפות בה מחייבים את המשתתפים באופן מלא.

4. הוראות כלליות
4.1 כלל ההצבעות יסתיימו ביום 27/08/2023 בשעה 12:00 ולאחר מכן לא תתקבלנה הצבעות נוספות. מובהר בזאת כי הקולות שיספרו הינם הקולות אשר יקלטו במסד נתוני ההצבעה עד לסיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה שתקלט לאחר מועד זה, מכל סיבה שהיא, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכנס לשקלול קולות המצביעים בתחרות. הצבעה שלא נספרה בשל אי קליטתה במסד נתוני ההצבעה במועד מכל סיבה שהיא, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו.
4.2 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות המשתתפים במועדם או במקרה של אי-קבלת כל נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל סיבה שהיא (כגון, עקב עומס בנפח הצבעה, כשל תשתיות אינטרנט ו/או סלולאר או מסיבה אחרת), רשאי אתר "בניין ודיור" לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי-שימוש בקולות שנקלטו באיחור, או שימוש בבחירת מערכת "בניין ודיור" וכיוצא בזה, הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של אתר "בניין ודיור" .
4.3 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכל מועד, כל הצבעה אשר יתעורר אצלה חשד לגביו כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, פסולה, הצבעה שהושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי שיקול דעתה של מערכת אתר "בניין ודיור" פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, הצבעה הנוגדת את תקנת הציבור בדרך אחרת או הצבעה שאינה כדין מסיבה אחרת וכיוצא באלה. האמור בסעיף זה יחול בין אם התגלה הדבר טרם פרסום התוצאות ובין אם לאחר מכן. אופן פסילת ההצבעות ואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מערכת אתר "בניין ודיור" ולא ניתן לערער על החלטותיה לעניין זה.
4.4 מערכת אתר "בניין ודיור" אינה אחראית על תקלות ו/או בעיות תוכנה, ובכלל זה ככל שעקב בעיות תאימות או תקלות יתאפשר להצביע יותר מפעם אחת, רשאית מערכת אתר "בניין ודיור" לקבל את ההצבעות הנוספות כאילו היו הצבעות תקינות. במקרה המתואר בסעיף זה רשאית מערכת אתר "בניין ודיור" שלא ליידע את המתמודדים ואת המשתתפים.
4.5 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות ו/או מספר המשתמשים הרשומים ממכשיר מסוים ו/או כתובת IP מסוימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
4.6 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך הפעילות, לבצע שינויים במבנה ההצבעות, להוסיף, לבטל, בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים במהלך ההצבעות ו/או בנוגע למהלך הפעילות יפורסמו באתר "בניין ודיור".
4.7 מערכת אתר "בניין ודיור" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעות וכן לקצרם ו/או להאריכם לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.
4.8 מערכת אתר "בניין ודיור" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא
4.9 מערכת אתר "בניין ודיור" אינה מחויבות לעצם פרסום תוצאות ההצבעות ו/או למועד פרסומן. אופן הצגת תוצאות ההצבעות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של מערכת "בניין ודיור".
4.10 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת ההצבעה ו/או את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.11 מנגנון ההצבעות, אופן ספירת ההצבעות ושקלול ההצבעות, נעשים באופן אוטומטי באמצעות תוכנות מחשב. חשוב להדגיש כי מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני טעויות, באגים, שגיאות, תקלות ובעיות אחרות. מערכת אתר "בניין ודיור" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה כאמור ותוצאות תקלות כאמור. ככל שיתגלה כי קיימות תקלות בתוכנות המחשב המנהלות את ההצבעות, תקבע מערכת אתר "בניין ודיור" את אופן תיקון תוצאות התקלות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי
4.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות אחרת עקב כוח עליון כלשהו תהיה מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית, לפי שיקול דעת ה הבלעדי, לבטל את הפעילות, לדחות את קיומה, לשנות את אופן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי הפעילות אף ללא מתן הודעה למשתתפים או למתמודדים.
4.13 מערכת אתר "בניין ודיור" תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לשלבי התחרות ולפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת אתר "בניין ודיור" באשר לבחירה ו/או להחלפת מתמודדים בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור – סופית. בנוסף, בכל מקרה של זכיית מתמודד (בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה) באמצעים שאינם כדין ו/או אינם תואמים תקנון זה, למערכת אתר "בניין ודיור" יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה.
4.14 מערכת אתר "בניין ודיור" ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות סלולריות ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתפים בקשר עם הפעילות במישרין או בעקיפין.
4.15 אין מערכת אתר "בניין ודיור" אחראית לאי- קבלת הצבעות מסיבות טכניות, כגון לדוגמה אי- תאימות של מכשיר לגלישה באתר, תקלות, כשלים טכניים מכל מין וסוג שהוא וכד' אשר ישפיעו על ההצבעות.
4.16 מערכת אתר "בניין ודיור" ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתפים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם למשתתפים ו/או לאחר, עקב השימוש באפליקציה ו/או השתתפותם בהצבעה בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, והמשתתפים מצהירים כי הם מצביעים בפעילות על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.
4.17 למען הסר ספק, מערכת אתר "בניין ודיור" אינה אחראית לתעריפי הגלישה הסלולארית והאינטרנטית של המשתתפים, והעלות תחול על המשתתפים בלבד. כן מובהר כי המשתתפים בהצבעות לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כספים שהוציאו לצורך ביצוע הצבעה (כגון לדוגמה תשלום עבור גלישה וכד') וזאת אף אם הצבעתם לא התקבלה ו/או לא נספרה מסיבה כלשהי.


5. תקנון הגרלת הפרסים:
5.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
5.2 בנוסף להגרלת המתנות, אל 100 המצבעים הראשונים בהגרלה יישלח גיליון הספיישל של מגזין "בניין ודיור". אל הזוכים בגיליון יישלח מייל המכריז על זכייתם. באחריות הזוכה לעדכן את מערכת אתר "בניין ודיור" בכתובתו למשלוח הגיליון, במשלוח מייל חוזר. במידה ולא ישיב בתוך 3 ימי עסקים יועבר הפרס אל הבא אחריו.
5.3 תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל ההגרלה, הנערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות עבור חברה מסחרית, לפי חוק עונשין, התשפ"ג.
5.4 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה על תקופת הפעילות, השתתפות בהגרלה, על תקופת הפעילות ועל סיום מועד ההשתתפות (ראו פירוט בתקנון התחרות המפורסם לעיל).
5.6 מערכת אתר "בניין ודיור" רשאית להוסיף הגרלות, לבצע שינוי בפרסים ובכמות הפרסים ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. תנאי ההגרלה:
6.1 ההגרלה תבוצע על ידי מנהלי אתר "בניין ודיור" ותוצאותיה יפורסמו באתר "בניין ודיור" וכן בדף האינסטגרם והפייסבוק של האתר לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר מועד ההגרלה. בנוסף, ישלח מנהל הדף הודעה פרטית לזוכה.
6.2 האחריות על מסירת הפרטים המדייקים של כל משתתף בהגרלה תחול על המשתתף בלבד.
6.3 תוצאות ההגרלה הינן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
6.4 הזוכה בהגרלה אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס באופן כלשהו.
6.5 הפרס יישלח אל ביתם של הזוכים, באמצעות שליח מטעמם של מערכת "בניין ודיור"
6.6 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. במידה וירצה הזוכה להעביר את הפרסם לידי גורם שלישי, יעשה זאת באופן עצמאי ועל אחריותו הבלעדית, לאחת קבלת הפרס.
6.7 חברי מערכת "בניין ודיור" ובני משפחתם אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
6.8 משתתפים אשר לא ימלאו את תנאי התחרות ו/או ההגרלה, ייפסלו ובמקומם יבחר באקראי זוכה אחר אשר עמד בכל התנאים.
6.9 הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרס כפי שהוגדר בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.


7.תנאי השתתפות בהגרלה:
7.1 לצורך ההשתתפות בהגרלה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים.
7.2 לצורך השתתפות בהגרלה, יש לעמוד בכל תנאי תקנון התחרות, כפי שמפורסמים ב "תקנון תחרות הבתים היפים בישראל 2023" של אתר "בניין ודיור"" במידה ויוגרל כזוכה בפרסם משתתף, אשר לא עמד בתקנון התחרות, תפסל הזכייה ובמקומו ייבחר זוכה אקראי אחרי.
7.3 תקנון ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת וכל פרט נוסף שמסר או שנמצא בפרופיל האינסטגרם/הפייסבוק של המשתתף
7.4 ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, מנהלי אתר "בניין ודיור" העורכים את ההגרלה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.
7.5 מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך בה.